Fyzické osoby

 • platný občiansky preukaz / cestovný pas
 • platný občiansky preukaz / cestovný pas
 • platný vodičský preukaz / držiteľom vodičského preukazu min. 12 mes./
 • prenajímateľom nemôže byť osoba mladšia ako 20 rokov a staršia ako 70 rokov
 • uhradené faktúry za telefón alebo SIPO nie staršie ako 2 mesiace

Právnické osoby

 • živnostenský list / výpis z OR nie starší ako 3mes.
 • občiansky preukaz konateľa spoločnosti
 • občiansky a vodičský preukaz osôb, ktoré budú vozidlo užívať
 • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste

Platba

 • sa uskutočňuje v hotovosti alebo platobnou kartou VOPRED pri preberaní vozidla (akceptujeme všetky domáce platobné karty s logom ZBK a medzinárodné karty MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express, Diners Club a JCB) ).
 • navyše je potrebné zložiť zálohu, ktorá Vám bude vrátená po odovzdaní vozidla v nepoškodenom stave.
 • výška zálohy závisí od kategórie požičaného vozidla, štandartne sa pohybuje vo výške 350eur.

Dĺžka prenájmu/požičania vozidla

Minimálna dĺžka zapožičania / prenájmu auta je 1 deň.
V prípade prekročenia 24 hodinovej lehoty o viac ako 60 minút sa účtuje ďalšia denná sadzba podľa platného cenníka.

Cena za prenájom auta / požičanie auta zahŕňa obmedzený počet kilometrov, pričom denný limit je 250 km a mesačný 7500km. Pri prekročení limitu je účtovaná sadzba podľa platného cenníka – 0,10Eur/km.

Cesta do zahraničia

Všetky vozidlá v autopožičovni TANEX Trnava sú poistené a možno s nimi vycestovať do všetkých členských štátov EÚ, Švajčiarska, Nórska a Chorvátsko.
Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty ZSSR.
Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa – Autopožičovňa TANEX Trnava.

Poškodenie vozidiel

 • pri spôsobení škody alebo nehody platí nájomca 10percentnú spoluúčasť, minimálne však vo výške 200 eur.
 • v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu a iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody spôsobené na prenajatom vozidle
 • v prípade, ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nezavinil nájomník, neúčtujeme žiadne poplatky.

Pri zámere užívania vozidla ďalšou osobou je potrebné nahlásiť túto osobu vopred v požičovni áut TANEX v Trnave. Pre viac informácií kontaktujte, prosím: Peter Šipkovský +421 918 988 444

Zmluvné podmienky prenájmu motorových vozidiel od firmy TANEX spol. s.r.o.

Právne vzťahy medzi firmou TANEX s.r.o., na jednej strane a nájomcom na druhej strane, vychádzajú z ustanovení Občianskeho zákonníka č. 47/92 Zb. a Obchodného zákonníka č, 513/91 Zb. a sú upravené v podmienkach firmy TANEX, s.r.o. pre požičiavanie motorových vozidiel. Tieto ustanovenia sú záväzné pre obidve strany.

–  Nájomca obdrží vozidlo v riadnom technickom stave vrátane povinnej výbavy, technického preukazu, potvrdení o zaplatení zákonného poistenia, návodu na obsluhu vozidla a príslušenstva. Pri preberaní vozidla je nájomca povinný preskúšať, či vozidlo nemá technické vady a vozidlo prehliadnuť či nie je poškodené. Nájomca preberá vozidlo čisté a je povinný ho vrátiť vyčistené, v opačnom prípade mu bude vyúčtované čistenie vozidla vo výške od 50,- € až 100,- €v závislosti od znečistenia vozidla.

–  Zmluva o požičaní motorového vozidla sa s nájomcom uzatvára na základe predloženia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a vodičského preukazu v sporných prípadoch rodného listu. Požičané vozidlo môže byť riadené len nájomcom, prípadne inou vopred nahlásenou  osobou, ktorá je ako ďalší vodič nájomcu uvedená v zmluve.

–  Nájomca preberá a odovzdáva vozidlo v sídle spoločnosti firmy TANEX ,s.r.o., Nitrianska 25, 91701 Trnava, v prípade dohody je možné odovzdať vozidlo aj na inom vopred dohodnutom mieste za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

–  Pri prevzatí a vrátení vozidla musí byť prítomný pracovník prenajímateľa, resp. ním poverená osoba a nájomca. Zistené nedostatky na motorovom vozidle pri prevzatí resp. odovzdaní vozidla sa uvedú v zmluve o zapožičaní vozidla (alebo v preberacom protokole), ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

–  Motorové vozidlo sa prenajíma na dobu uvedenú v zmluve. Ak nájomca vráti motorové vozidlo pred dohodnutým termínom, preplatok nájomného sa nájomcovi nevracia. Ak nájomca vráti vozidlo po uplynutí termínu, ktorý je dohodnutý v zmluve, je povinný zaplatiť za nájom vozidla až do dňa vrátenia vozidla spolu so zmluvnou pokutou vo výške 50% dennej sadzby, za nájom vozidla za každý začatý deň po uplynutí dohodnutého termínu (podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa).

–  Nevrátenie vozidla najneskôr v lehote 24 hod. po uplynutí doby prenájmu, bez predĺženia nájomnej zmluvy, bude považované za neoprávnené užívanie cudzej veci (vozidla) so všetkými dôsledkami, ktoré právne predpisy s takýmto užívaním spájajú, vrátane začatia pátracieho konania políciou.

–  Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť ku vzniku práv tretích osôb k vozidlu, najmä nesmie vozidlo predať, darovať, prenajať, vymeniť, zriadiť k nemu záložne právo a prenechať do užívania iným osobám s výnimkou prenechania svojim pracovníkom /ktorý boli vopred nahlásený/ za účelom služobných jázd. Ďalej nájomca nesmie vozidlom odťahovať iné vozidlá, vykonávať jazdy pre cudziu potrebu za odmenu, preťažovať vozidlo nad stanovenú mieru.

–  Spotreba pohonných hmôt, olejov, opravu defektov, bežné umývanie, výmenu žiaroviek – hradí nájomca motorového vozidla. Nájomca je povinný dopĺňať pohonné hmoty a motorový olej uvedený na prednej strane zmluvy.

–  Nájomca je povinný dbať o to, aby na vozidle nevznikla škoda, najmä musí použiť všetky dostupné prostriedky (elektronické i  mechanické) ochrany vozidla pred poškodením, odcudzením, stratou, zničením alebo znehodnotením. Úmyselné poškodenie motorového vozidla alebo nedovolená manipulácia s tachometrom môže mať za následok trestne stíhanie v zmysle právnych predpisov. Je zakázaná demontáž vozidla nájomcom, prípadne opravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované alebo zaistené viditeľnou farbou. Tieto opravy môže vykonávať výhradne opravovňa, ktorá po vykonaní prácu potvrdí. V prípade nutnej opravy je nájomca motorového vozidla povinný túto skutočnosť ohlásiť bezodkladne prenajímateľovi, ak opravu vykonal nájomca je povinný poškodené súčiastky vymenené príslušnou opravovňou, vrátiť prenajímateľovi, v opačnom prípade takáto oprava nebude prenajímateľom uznaná.

–  Nájomca platí dohodnuté nájomne v peňažnej mene EURO  platnej pre územie Slovenskej republiky (Ďalej len „SR“). V prípade, že nájomca bude vozidlo využívať na cesty v zahraničí, nemá nárok na náhradu nákladov vzniknutých v prípade opravy resp. dovozu vozidla do SR. Uvedené náklady v zahraničí znáša výhradne nájomca.

–  Každá škoda spôsobená nájomcom do sumy (poistnej spoluúčasti) dohodnutej v nájomnej zmluve, bude uplatňovaná voči nájomcovi v zmysle poistnej spoluúčasti. V prípade poškodenia resp. havárie vozidla, zapríčinenej chybou nájomcu, platí dohodnuté nájomné nájomca aj počas opravy vozidla.

–  Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi vozidla v celom rozsahu škody spôsobené úmyselným poškodením vozidla, neodborným zaobchádzaním s vozidlom a poškodením spôsobeným dopravnou nehodou zavinenou nájomcom, ako aj neúmerným preťažovaním vozidla.

–  Ak dôjde k strate (poškodeniu) dokladov alebo kľúčov od predmetného vozidla, nájomca je povinný uhradiť plnú výšku škody stratených alebo poškodených dokladov / kľúčov (nie sú predmetom poistenia).

–  Nájomca súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v databáze prenajímateľa a s kopírovaním alebo skenovaním úradných (osobných) dokladov.

–  Nájomca je povinný starať sa o to, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebovaniu vozidla. Je povinný kontrolovať technický stav vozidla, teplotu vody, stav oleja, stav paliva a nahustenie pneumatík, pri prenájme vozidla na viac ako dva dni musí vykonať predpísanú údržbu vozidla vrátane doplnenia oleja (výlučne značky a kvality uvedenej na prednej strane zmluvy) a opravy pneumatík na vlastne náklady.

–  Ak dôjde k strate alebo poškodeniu za viac ako 200,- Eur, alebo zničeniu motorového vozidla pri havárii, je nájomca povinný nahlásiť udalosť príslušným orgánom za účelom spísania zápisnice  a bez zbytočného odkladu podať správu prenajímateľovi na telefónne. čísla ktoré sú na prednej časti zmluvy.

–  Vozidlá prenajímateľa sú poistené proti všetkým škodám havarijného charakteru na území EU s výnimkou poistenia batožiny a osôb. Poistenie sa nevzťahuje na prípady keď:

– nájomca odovzdá vozidlo, prípadne riadenie vozidla inej osobe, ktorá nie je uvedená v zmluve o nájme vozidla

– škoda vznikla porušením ustanovenia zákona o cestnej premávke.

– škoda bola spôsobená nedodržaním ustanovení podmienok prenajímateľa v podmienkach prenájmu motorového vozidla firmou TANEX                                        .                  v tom prípade platí spôsobenú škodu nájomca v plnom rozsahu.

–  Prenajímateľ si pri dlhodobom prenájme /za dlhodobý prenájom sa považuje minimálne 1 mesiac/, vyhradzuje právo kontroly za účelom  preverenia technického stavu vozidla a preťažovanie vozidla, v prípade zistenia preťažovania vozidla /týka sa úžitkových modelov/ nad povolenú hmotnosť podľa technického preukazu, je nájomca povinný zaplatiť jedno rázový poplatok vo výške 1.000,- Eur + DPH – t.j. Zvýšené nájomné.

–  Pri zvýšení nákladov si firma TANEX s.r.o. – prenajímateľ,  vyhradzuje právo zmeny cien v priebehu dlhodobého prenájmu vozidla.

–  V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti (porucha, havária) je možnosť telefonického kontaktu na telefónne čísla ktoré sú uvedené na prednej strane zmluvy.

–  Pri prenájme pravidelne hradenom mesačnými faktúrami je nájomca povinný uhradiť faktúru v termíne lehoty splatnosti, ktorá je uvedená na faktúre (spravidla do 7 dní od dodania tovaru a služieb). V prípade nedodržania termínu sa zmluvne strany dohodli na zmluvnej pokute 0,05% z vyfakturovanej čiastky za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry.

–  Pri nájmoch uzatváraných na dobu 6 mesiacov a viac sa zmluvné strany dohodli na výpovednej lehote v trvaní  1 mesiac pre obe zmluvne strany, ktorá začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede zmluvnej strane.

–  Prenajímateľ si vyhradzuje právo na okamžité vypovedanie zmluvy ak nájomca opakovane a vedome poruší niektoré ustanovenie (alebo bod) tejto zmluvy, ďalej za každú zaslanú upomienku si bude prenajímateľ účtovať jedno rázový poplatok vo výške 15,- Eur + DPH.

– Po pracovnej dobe, sobotu, nedeľu a sviatky je poplatok za vyzdvihnutie alebo odovzdanie vozidla 15 eur  + DPH.

Ochrana osobných údajov
Nájomca súhlasí , aby prenajímateľ jeho osobné údaje ukladal a používal za účelom uzavretia zmluvy. Osobné údaje nájomcu budú poskytnuté tretím stranám iba v prípade poistenej udalosti, prípadne nedodržania zmluvných podmienok za účelom zabránenia nezákonnej činnosti . Zákony a predpisy: zák.č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.